top of page
 
 

1. GENERELT  

 

Intuy AS, heretter kalt Intuy, standard salgsbetingelser gjelder for de leveranser som er avtalt, og dessuten generelt for alle avtaler om leveranse av utstyr, systemer og tjenester fra Intuy til Kjøperen (kunden), med mindre annen skriftlig avtale er inngått. Tillegg til, eller avvik fra, standard betingelser må avtales skriftlig og medtas i kjøpekontrakten, eventuelt utformes som særskilte vedlegg.

3. BETALINGSBETINGELSER 

 

3.1 Kontraktssummen faktureres ved Levering og forfaller til betaling i henhold til avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Hvis ikke annet er avtalt, er kredittkjøpspris lik kontantpris (kontraktssum). Kredittid er standard 14 dager. For denne periode påløper det ingen kredittkostnader. For leveranser med samlet vareleveranse over kroner 50.000,- eksklusiv merverdiavgift faktureres 50 % av varesummen ved kjøpekontraktens inngåelse, de resterende 50 % av varesummen faktureres fortløpende ved levering. Arbeid faktureres ved overlevering eller fortløpende ved langvarige prosjekter.
3.2 Hvis ikke annet er avtalt, belastes Kjøper frakt fra Intuy sitt lager til Kjøpers adresse i tillegg til kontraktssum.
3.3 Ved for sen betaling har Intuy krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling.
3.4 Dersom det etter inngåelse av kjøpekontrakten blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, blir dette å belastet/godskrevet Kjøper.
3.5 Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon betales dette etter medgått tid og reise. Kunden er selv ansvarlig for avfallssortering. Etter avtale før installasjon finner sted,  kan Intuy være behjelpelig med dette mot vederlag.
3.6 Dersom Kjøper ønsker endring i den avtalte leveranse som medfører at leveringsforpliktelsenes karakter og/eller omfang blir annerledes enn forutsatt, har Intuy rett til å kreve endring i vederlag og/eller tidsplaner.
3.7 Intuy har salgspant i leveransen inntil full betaling er skjedd, og har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av Tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 9 hvis oppgjør ikke har funnet sted innen avtalt kredittid. Opplysninger som angitt i Kredittkjøpsloven § 4 er inntatt på kontraktens forside og gjengitt i pkt.3.1 foran.       

3.8 Løpende avtaler har en minste bindingstid på 12 måneder. Avtaler med utvidet garanti fornyes for et år om gangen og en eventuell oppsigelse må foreligge senest 3 måneder før hovedforfall. Andre løpende avtaler har, om ikke annet er spesifisert, 3 måneders oppsigelsestid. Alle oppsigelser skal stiles til post@intuy.no.
3.9 Intuy forbeholder seg retten til uten nærmere begrunnelse å endre prisen på tjenester levert til kunder, herunder garantiavtaler, møtetjenester og konsulenttjenester. Prisendring som korrigerer for prisglidning og valutakurser varsles ikke. Prisøkning som ikke er en konsekvens av valutaendring eller prisglidning skal meddeles kunde skriftlig 1 måned før prisendring kan tre i kraft. Alle tjenester og utvidede garantiavtaler faktureres forskuddsvis.

 

6. BRUKSRETT TIL PROGRAMVARE 

 

Kjøper får bruksrett til levert programvare for bruk på det utstyret den er levert til, men har ikke rett til å gjøre endringer i programmene. Kjøper kan for sikkerhetsformål kopiere den leverte programvare til eget bruk. Programkopier kan ikke overlates i noen form til andre.

For standardprogrammer gjelder de vilkår fra den enkelte programvareleverandør som fremgår i det enkelte programeksemplar. Kjøper må ikke forsere elektroniske sperrer, låser eller koder eller på annen måte skaffe seg uberettiget tilgang til andre tjenester, opplysninger, data eller systemer som ikke er ment for Kjøper (jamfør straffeloven §§145 og 262). Kjøper skal heller ikke benytte, utnytte eller spre informasjon som ikke er beregnet på Kjøper, eller som Kjøper har skaffet seg uberettiget tilgang til.

 

 

7. FLYTTING AV UTSTYR

 

Dersom Kjøper flytter utstyr som er dekket av avtale eller garanti hos Intuy, skal Intuy skriftlig underrettes om dette slik at dokumentasjonen kan oppdateres.
 

8. ERSTATNING 

 

Ved mislighold etter denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold med følgende begrensninger:
a. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap, så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavns tap, tap grunnet at kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
b. Erstatningskravet kan ikke overstige 15 % av kontraktssummen.

2. DEFINISJONER 

 

Levering: Fritt levert Intuy AS lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Risikoen går over til kjøper ved levering. Dersom varen skal sendes til kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres. Levering anses skjedd ved overlevering av varen til transportør. Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Åpenbare mangler må reklameres innen 2 arbeidsdager fra mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montering og idriftsetting må reklameres straks de er konstatert. Overlevering: Når anlegget er satt i drift og godkjent av kunde. Anlegget å anse som overlevert dersom Kjøper tar i bruk deler av, eller hele, anlegget. Eventuelle avvik fra dette skal være avtalt skriftlig i kontrakten.

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED 

 

4.1 Kjøper har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilslutningspunkt for nettverk innenfor 1 meter, samt eventuelt nødvendig kjøle- og ventilasjonsanlegg. Kjøper er selv ansvarlig for tilgjengelig fungerende offentlig eller privat bredbåndsforbindelse slik at Tjenesten kan benyttes ved hjelp av standard Internet-protokoller. Kjøper forplikter seg til å åpne de nødvendige porter/sperrer i eget nett for at utstyr levert av Intuy skal fungere som tiltenkt.
4.2 Intuy har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner som Kjøper er ansvarlig for.                                                         

4.3 Intuy fakturerer for alt arbeid som følger med installasjonen, herunder planlegging, klargjøring, rydding og dokumentasjonsutarbeidelse.

4.4 Dersom installasjonssted ikke er klargjort og/eller tilgjengelig som avtalt, og dette ikke skyldes forhold som Intuy er ansvarlig for, vil Intuy kunne kreve betaling for planlagt arbeid på installasjonstidspunktet samt for forskutterte reiseutgifter. Intuy vil også kunne kreve kompensasjon for andre kostnader/ tap som selskapet er blitt påført som en følge av utsettelsen. Kjøper må påregne utsettelser hva angår installasjon der kjøper selv er ansvarlig for at arbeidet ikke kan utføres som avtalt.

5. GARANTIBETINGELSER 

 

5.1 Generelt
Produsentens garantivilkår gjelder med mindre annet er avtalt. Garantiperioden starter ved levering. Hvis Kjøper ønsker å utvide innholdet i denne garantien, må separat garantiavtale inngås. Eventuelt arbeid i forbindelse med garanti faktureres etter gjeldende satser.
5.2 Begrensninger i garantien.
Intuy garantiansvar omfatter ikke forhold som Kjøper bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med transport eller bygningsmessige arbeider. Intuy er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer gitt av Intuy. Videre er Intuy heller ikke ansvarlig dersom Kjøper foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Intuy. Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som en følge av normal slitasje. For programvare gjelder de vilkår fra den enkelte programvareleverandør som fremgår i det enkelte programeksemplar. Intuy ansvar i den forbindelse omfatter kun feil på media som programvaren er levert på.
5.3 Utbedring
Eventuelle mangler ved leveransen som Intuy er ansvarlig for, skal uten ugrunnet opphold reklameres til Intuy etter at Kjøper oppdaget mangelen. Kjøper skal levere utstyret for utbedring til det serviceverksted Intuy har anvist. Hvis Kjøper sender utstyret, skjer transporten for Kjøpers regning og risiko. På anmodning fra Kjøper kan Intuy sende utstyret i retur til avtalt sted, da for Kjøpers regning og risiko. Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag - fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (0800-1600). Hvis Kjøper krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kjøper, men da i begge tilfeller etter Intuy ordinære timesatser for den type arbeid.
5.4 Feilmelding
Før feil meldes til Intuy, skal Kjøper undersøke om feilen skyldes Kjøpers eget utstyr eller andre forhold som Kjøper selv har ansvar for. Melding om feil må fremsettes overfor Intuy straks feilen oppdages. Dersom Kjøper melder om feil som ligger utenfor Intuy ansvarsområde, kan Intuy kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Intuy sin feilsøking. Dersom en feilsituasjon oppstår, skal Kjøper bistå Intuy slik at feilsøking og testing kan gjennomføres raskest mulig.
5.5 Feilretting
Intuy skal snarest mulig, etter å ha blitt kjent med en mangel ved en tjeneste eller et produkt, iverksette tiltak for å rette mangelen.
AVF ansvar for feilretting omfatter ikke: 
• Feilretting som følge av Sluttkundens bruk av tjenesten/utstyret sammen med annen programvare enn den som inngår i leveransen fra Intuy.
• Feilretting som følge av Sluttkundens endringer som ikke er gjort i overensstemmelse med Intuy sin brukerdokumentasjon.
• Feilretting som følge av Sluttkundens bruk av tjenesten/utstyret på annen måte enn den som er beskrevet i brukerdokumentasjonen.
5.6 Brudd for vedlikehold
Intuy har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenestene og vil bestrebe seg på å varsle om slike tiltak i god tid og redusere ulempene for Kjøper mest mulig. Intuy er uten ansvar for kostnader eller tap som Kjøper måtte bli påført som følge av slike tiltak.

9. TAUSHETSPLIKT 

 

Partene skal ikke la uvedkommende få adgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personal-forhold, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennom-

føring av leveransen.
 

 

11. TILLEGG ELLER ENDRINGER 

 

Tillegg til eller endringer av denne avtalen skal skje skriftlig.

 

 

 

INTUY AS, Tromsø/Stavanger 17.09.2021

10. RETUR AV PRODUKTER  

 

Bestilte varer kan ikke returneres og ordre ansees som bindende ved bestillingstidspunkt.

 

12. TVISTER  

 

Tvister under denne avtale skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo Byrett vedtas som verneting. 

Unntaksgrunner (Force Majeure)

Dersom det inntreffer en uforutsett situasjon som ligger utenfor partenes herredømme og kontroll og som gjør det umulig eller urimelig tyngende for vedkommende part å oppfylle avtalte forpliktelser, anses denne Avtale ikke som misligholdt så lenge situasjonen vedvarer. Som force majeure anses blant annet brann, naturkatastrofer, epidemier, knapphet på transportmidler og / eller drivstoff, krig, opprør, mangel på leveranser fra underleverandører mv.

 

 

 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne.

 

Thanks! Message sent.

bottom of page